مراسم باشکوه عید بزرگ بیعت در خوابگاه های دانشجویی