کاشت نهال به مناسبت روز درختکاری در مدرسه مهربانی پارس