بازدید دانشجویان ازهفتمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه توسط انجمن علمی باغبانی