حضور مدیرکل اداره استاندارد و کارکنان، بر سر مزار شهید گمنام دانشگاه