جلسه هم اندیشی در خصوص شییوه نامه صیانت از عفاف و حجاب برگزارشد